Skip to main content

Koncert v Zichyho paláci
29. 11. 2022 o 18.00 hod

Program koncertu

 • Eugen Suchoň - Pochod pezinského športového klubu (1923)
  Tempo di marcia
  pre sláčikové kvarteto upravil E. Pingitzer

 • Ilja Zeljenka - Musica Slovaca (1975)
  verzia pre sláčikové kvarteto 1985

 • Peter Zagar - Intermezzo (2011) - Adagio
  Peter Zagar - Etuda (2005) - Presto

Eugen Suchoň - Obrázky zo Slovenska (1954-1955)

 • Maličká som
  1. Zeleň sa mi borovienka - Moderato
  2. Janko môj – Allegro con moto
  3. Maličká som- Allegretto
  4. Na zelených lúkach - Moderato
  5. Zahrajte mi, muzikanti - Allegro

pre sláčikové kvarteto upravil E. Pingitzer

 • Keď sa vlci zišli
  1. Keď sa vlci zišli – Allegro giusto
  2. Hlboký jarček – Andante con moto
  3. Žiaľ - Lento
  4. Husičky popolavé – Allegro vigoroso

 • Preletel sokol
  1. Škoda ťa, šuhajko - Moderato
  2. Muzikanti s gajdošom - Allegro
  3. Preletel sokol – Poco lento, rubato
  4. Poď, Anička, poďže za mňa - Vivo

Krst 5 CD

Slovenské kvarteto

patrí medzi najvýznamnejšie a najreprezentatívnejšie komorné zoskupenia na Slovensku a v zahraničí. Členovia kvarteta pôsobia vo formácii sláčikového kvarteta na hudobnej scéne od roku 1999, kde ich profesionálny rast formoval na konzervatóriu v Bratislave člen Moyzesovho kvarteta František Török, neskôr na VŠMU Prof. Ján Slávik. Členovia kvarteta pokračovali v študovaní komornej hry na Universtät für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni u Univ. Prof. Johannesa Meissla (Artis Quartett). Umelecký rast súboru sa formoval na medzinárodných majstrovských interpretačných kurzoch vo švajčiarskom Blonay 2001 (pozvanie Hindemithovou nadáciou pre víťazov súťaží v rámci EMCY) pod vedením špičkových interpretov ako Rafael Oleg, Alexandar Madžar a Kerry Woodword. Participovali aj na medzinárodných interpretačných kurzoch Internationale Sommer Akademie v Reichenau - AT 2001, 2003 a 2007 u renomovaných komorných interpretov a profesorov - Milan Škampa, Norbert Brainin, Siegmund Nissel, Günter Pichler, Thomas Kakuska, Rainer Schmidt, László Mező, Sándor Devich, Peter Schuhmayer András Keller, Josef Klusoň.

Na základe medzinárodných úspechov kvarteta dostal súbor v roku 2009 ponuku používať názov Slovenské kvarteto od posledného žijúceho člena pôvodného Slovenského kvarteta (1957-1987) Milana Teleckého.

Súbor pravidelne koncertuje na rôznych hudobných festivaloch ako aj hudobných podujatiach na domácej a aj zahraničnej scéne – napr.: Schleswig-Holstein Musik Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, Kultursommer Mainz, festival Classic München, komorný cyklus Filharmónie Luxemburg a Slovenskej filharmónie, Clarimania, Chamber Music Festival Seoul, Musik Sommer Reichenau, Chamber Music Festival Prades. V roku 2013 boli členovia Slovenského kvarteta prizvaní na Kráľovské konzervatórium v Madride ako lektori komornej hudby na majstrovské workshopy. Počas pôsobenia vo Viedni boli takpovediac domácim hudobným telesom Prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera.

Okrem klasického repertoáru sa kvarteto systematicky venuje uvádzaniu diel slovenských autorov, pričom mnohé z nich boli súboru aj priamo dedikované.

Slovenské kvarteto nahralo svoj debutový album v roku 2008 s názvom Mozart. Popri tom uskutočnilo Slovenské kvarteto viacero nahrávok pre Slovenský rozhlas. V roku 2009 nahralo CD Clarinettino s fantastickým poľským klarinetistom Jan Jakub Bokunom a v lete 2022 vyšlo ich posledné CD Eugena Suchoň, Komorné dielo, kde viaceré z nahrávok sú premiérami na zvukových nosičoch.

Účinkovali

1. husle: Pavol Varga
2. husle: Eduard Pingitzer
Viola: Peter Zwiebel
Violončelo: Martin Ťažký

Ilja Zeljenka

sa narodil 21. decembra 1932 v Bratislave. V gymnaziálnych rokoch študoval súkromne harmóniu a kontrapunkt u skladateľa Jána Zimmera. Štúdium kompozície na Vysokej škole múzických umení u Jána Cikkera ukončil v roku 1956. Päť rokov pôsobil ako dramaturg Slovenskej filharmónie. Neskôr odišiel do vtedajšieho Československého rozhlasu, kde pôsobil do roku 1968. Zo Zväzu slovenských skladateľov umelca vylúčili v roku 1973 a jeho tvorba sa prestala objavovať na koncertných podujatiach. November 1989 umožnil Zeljenkovi, podobne ako iným umelcom, návrat na hudobnú scénu. Stal sa predsedom Slovenskej hudobnej únie, prezidentom Medzinárodného hudobného festivalu Melos-Étos (1990-1991) a na VŠMU vyučoval kompozíciu.

Ilja Zeljenka je autorom mnohých hudobných a hudobno-dramatických diel. Známe sú jeho opery Bátoryčka a Posledné dni Veľkej Moravy. Skomponoval deväť symfónií, klavírne sonáty, sláčikové kvartetá, scénické pašie či koncertné a komorné kompozície.

Nezabudnuteľný je skladateľov hudobný príspevok do dejín slovenského filmu. Slnko v sieti, Panna zázračnica, Drak sa vracia alebo Nylonový mesiac to sú len niektoré z filmov, ku ktorým napísal hudbu. Hoci experimentoval aj s elektroakustickou hudbou, inšpiráciu nachádzal aj vo folklóre.

Za svoju tvorbu získal I. Zeljenka mnohé ocenenia, medzi inými v roku 1980 Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Symfónia č. 4 Baletná, v roku 2001 Cenu SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby - Musica Slovaca, v júni 2002 sa stal laureátom Ceny ministra kultúry. Ilja Zeljenka zomrel 13. júla 2007 v Bratislave.

Peter Zagar

sa narodil 21. decembra 1961 v Bratislave. V rokoch 1971 - 1981, sa venoval hre na klavíri pod vedením Dagmar Pikalovej a kompozíciu súkromne študoval u hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku. Tí ho spolu s jeho rodičmi podporili v rozhodnutí stať sa hudobným skladateľom.

V rokoch 1981 - 1986 študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesora Ivana Hrušovského. Od roku 1987 do roku 1992 bol hudobným režisérom v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V roku 1992 absolvoval šesťmesačný študijný pobyt vo Francúzsku.

Po návrate pôsobil do roku 1994 v Slovenskej filharmónii. Stáž v štúdiách GRAME v Lyone absolvoval v roku 1994. V rokoch 1994 - 1997 bol v slobodnom povolaní. Štipendistom v ArtsLink vo Philadelphii bol v rokoch 1999 - 2000. Na Oddelení edičnej činnosti Hudobného centra v Bratislave, ktoré vydáva noty, mesačník Hudobný život a knihy o hudbe, pracoval v rokoch 2000 - 2016. V súčasnosti je hudobný režisérom v Slovenskom rozhlase, kde zodpovedá za umeleckú kvalitu hudobných nahrávok realizovaných v štúdiách a za kvalitu záznamov koncertov.

Zagarove skladby, v ktorých cítiť snahu o syntézu klasických kompozičných postupov so súčasnými skladateľskými tendenciami, reprezentujú napríklad diela ako Koncert pre orchester (1986), Stabat mater (1988), Hudba k videu (1990), Štyri skladby pre sláčikové nástroje (1993), Apocalypsis Ioannis (1997), alebo V kruhu (2015) či Monolit (2018). Na svojom konte má aj "rodinnú" operu Rozprávka o šťastnom konci z roku 2019.

Cenu Slovenskej muzikologickej asociácie za dielo Bozkali sa a plakali... dostal v roku 1995. Divadelnou cenou Dosky ocenili v roku 1998 jeho scénickú hudbu k predstaveniam Pytačky a Medveď, ktoré uviedlo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Jeho dielo Kvinteto ocenili v roku 1999 Cenou Jána Levoslava Bellu.

Peter Zagar ako hudobný režisér dohliadal a zastrešoval väčšinu nahrávok na 5 CD E. Suchoň Komorné dielo 1923-1977.

Eugen Suchoň

25. septembra 1908 sa v Penzinku narodil národný umelec, hudobný skladateľ, jeden zo zakladateľov súčasnej slovenskej hudby, hudobný pedagóg a teoretik Eugen Suchoň svojou tvorbou ovplyvnil takmer všetky hudobné žánre. Bol synom organistu, a tak už od mala bol v kontakte s vážnou hudbou.

V rokoch 1923 až 1930 študoval na Hudobnej škole a Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V štúdiu pokračoval v Prahe, kde v rokoch 1931 až 1933 študoval skladbu na Majstrovskej škole konzervatória u profesora Vítězslava Nováka. Po skončení štúdií v roku 1933 začal vyučovať hudobnoteoretické predmety a klavír na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave, v rokoch 1938-1941 bol jej tajomníkom a napokon v rokoch 1941-1948 pôsobil na poste profesora.

Vyučoval aj na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1947-1950), pôsobil ako profesor a vedúci Katedry hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1950-1960). Po zlúčení tejto školy s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského (1960) tam ako profesor Katedry hudobnej vedy zotrval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1974.

Ako uznávaná osobnosť v oblasti kultúry sa Suchoň podieľal na založení Slovenskej filharmónie. Pôsobil aj ako poslanec Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1971-1982. Ako jedného z prvých slovenských skladateľov prenikla tvorba Eugena Suchoňa na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Vytvoril okolo 100 hudobných diel, zložil symfonické básne, slovenské ľudové piesne pre zbor a orchester a iné hudobné žánre. Najväčšie uznanie získali opery Krútňava a Svätopluk.

Eugen Suchoň za svoje diela získal množstvo významných domácich i zahraničných ocenení. Udelili mu titul národný umelec (1958), pamätnú medailu Leoša Janáčka (1978), Talichovu medailu (1988), Národnú cenu SR (1991), Medzinárodnú cenu Johanna Gottfrieda Herdera (Rakúsko, 1981), Pamätnú plaketu Bélu Bartóka (Maďarsko, 1981), Pamätnú plaketu Zoltána Kodályho (Maďarsko, 1983). Prezident SR Ivan Gašparovič udelil Eugenovi Suchoňovi 1. septembra 2008 pri príležitosti Dňa Ústavy SR Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja hudobného umenia.

Hudobný skladateľ Eugen Suchoň zomrel 5. augusta 1993 v Bratislave krátko pred svojimi 85. narodeninami.

Eugen Suchoň Komorné dielo (1923 – 1977)

Prvý album so súborným komorným dielom zakladateľa slovenskej národnej hudby Eugena Suchoňa, zachytávajúci panorámu jeho komornej tvorby v rozpätí rokov 1923 - 1977. Ide z väčšej časti o nové, aktuálne nahrávky, prvonahrávky a svetové premiéry skladateľových diel v tomto žánri. Album, ktorý je prirodzeným pokračovaním vydania kompletnej klavírnej tvorby Eugena Suchoňa v roku 2018, je okrem iného venovaný skladateľovým jubileám - 115. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia v roku 2023.

Eugen Suchoň
OBRÁZKY ZO SLOVENSKA – texty piesní

Maličká som

 1. Zeleň sa mi borovienka ...
  Zeleň sa mi, borovienka, však si pekná široká, povedzže mi, moja milá, či si ozaj sirota?
  Sirota som ja, sirota, nemám otca, matere, ale ja mám čižmy nové, podkovienky z ocele.
  Ktože ti ich, moja milá, ktože ti ich podkoval? A ten šuhaj, šuhajíček, čo to u nás nocoval.

 2. Janko môj ...
  Janko môj vozil hnoj, priletela kavka, uchytila Janka, Bože môj, Bože môj.
  Janko náš, čo to máš? Košieľočku čiernu, kto ti ju vyperie na sobáš? Na sobáš?

 3. Maličká som ...
  Maličká som, húsky pasiem, tancovala by som, až sa trasiem.
  Maličká som, malučičká, zabehli mi húsky dá hájička.
  Do hájička zeleného, vráťte sa mi z hája hlbokého!

 4. Na zelených lúkach ...
  Na zelených lúkach šibeničky, založela milá, holubienka sivá, založela na ne rúčky.
  Čo si si ty, milá, pomyslela, keď si si ty rúčky na tie šibeničky založela, založela.
  Pomyslela som si sama seba, že ja už nebudem, že ja už nebudem žienka tebe, žienka tebe.
  Na zelených lúkach za Dunajom, zaplakala milá, holubienka sivá, prežalostne za šuhajom.

 5. Zahrajte mi, muzikanti ...
  Zahrajte mi, muzikanti, vesele, dokiaľ ja mám svoju mamku pri sebe.
  Dzun, dzun, dzun, dzun, muzikanti hrajte! Dzun, dzun, na mňa pozerajte!
  Zahrajte mi, muzikanti, do skoku, pokiaľ ja mám svoju mamku pri boku!
  Dzun, dzun, dzun, dzun, muzikanti hrajte! Dzun, dzun, na mňa pozerajte!
  Musíte mi, muzikanti, pekne hrať, keď sa budem s mojou mamkou rozlúčať!

Keď sa vlci zišli

 1. Ked sa vlci zišli
  Keď sa vlci zišli, tak sa zhovárali: kdeže by sme niečo pod zuby dostali.
  Koljata, maminčuču, hejsasa, hučubuču, hajsasa, vikontrasa, štyndirindy dana.
  Hej sa, vlci, hej sa, kade sa vám ľúbi, tu vám nič nedáme, vytrite si zuby. Keď sa vlci zišli, tak sa zhovárali:
  Koljata, maminčuču, hejsasa, hučubuču, hajsasa, vikontrasa, štyndirindy dana.

 2. Hlboký jarček
  Hlboký jarček, bystrá vodička,napojže mi, moja milá, môjho koníčka.
  Ja ho napojím, až budem tvoja, z murovanej studienočky, z nového vedra.
  Kôň vodu pije, nohami bije, varujže sa, moja milá, bo ťa zabije.
  Keď ma zabije, ja budem ležať, a ty budeš, môj najmilší, v žalári sedať.
  Ja budem sedať za rok, lebo dva a ty budeš, moja milá, do súdneho dňa.

 3. Žiaľ
  Bože môj, otče môj, ešte raz Bože môj, akože ja budem bez teba, milý môj.
  Akože si bola, keď si ma nemala? Velice ľahúčko, keď som Ťa neznala!
  Prečo sa tí ľudia tak o mňa starajú, prečo mi, Bože môj, pokoja nedajú.

 4. Husičky popolavé
  Ona je pekná, krásna, ona husičky pasia, haj, haj, hej, ej haj, hej. Hej! Hej!
  Ona je pekná, krásna, ona husičky pásla, tudilom, tudilom, tudilom, don, don.
  Husičky popolavé, majú krídelká zlaté, ludilom, ludilom, ludilom, don, don, don. Ej, haj, hej!

Preletel sokol

 1. Škoda ťa, šuhajko
  Škoda ťa, šuhajko, ej, že za vodou bývaš. Skapala lavička, ej, ty k nám nechodievaš.
  Veru si ja zájdem, ej, na tú druhú stranu, preložím ti, šuhaj, ej, lávku maľovanú.
  Keby ja k vám chodil, ej, ty by si plakala, bieleným ručníkom, ej, oči utierala.
  Doliny som prešla, ej, a.vršky nemôžem, šuhaja som našla, ej, a muža nemôžem.

 2. Muzikanti s gajdošom
  Na moste vták,pod mostom rak, vo vode rybička, neboj sa, Anička, veď ja ťa rád! Ej, ej, hop, hop, hop!
  Ej, ej! Ej, ej, ej, ej, ej! Ej, háj! Hop, hop, hop!

 3. Preletel sokol
  Preletel sokol z kraja na topoľ, letel v okienečko, rozžialil srdiečko, volal Anku von:
  ,,Anička milá, Janík ťa volá. Ak si neni pyšná, žeby si von išla, sama jediná."
  A vy, furmaní, kone šírujte, kone šírovali, biče šnurovali, Aničku brali...

 4. Poď, Anička, poďže za mňa
  Poď, Anička, poďže za mňa, nebude ti krivda žiadna, však sa ja dobre mám a ja ťa vychovám.
  Nebudú ti husi gágať, ani sliepky kotkodákať, však sa ja dobre mám a ja ťa vychovám.
  Štyri jamy žita plné, nebožiecom vyvŕtané, však sa ja dobre mám a ja ťa vychovám.

Sonatína

2. Tá zvolenská kasáreň
Tá zvolenská kasáreň vysoko je stavaná,pod ňou stojí moja mamka žalostne uplakaná.
Neplačte vy, mamička, že pucujem koníčka, však mi visí na mém boku oceľová šablička.
Šablička mi zazvoní, hlavička ma zabolí, že ja musím dvanásť rôčkov slúžiť pánu kráľovi.
Keby bola vedela, načo som ťa chovala, radšej by ťa, môj synáčku, radšej by ťa nemala.